امکاناتدرباره ما


Experience & trust built With Users


اپلیکیشن WIKIBOLICS دارای یک محتوای عالی و بی نظیر است که به چند زبان مختلف منتشر شده است. ما پس از سال‌ها تحقیق در مورد مواد هورمونی که رشد ماهیچه و نیز بسیاری از شرایط پزشکی که علایم مرتبط با آن را ترویج می‌کند، این اپلیکیشن را درست کردیم.


ABOUT US

12

زبان ها 12

1200

1200تحقیقات

32000

32,000 کاربران در سراسر جهان

1000

بیش از 1000 آزمایش آزمایشگاهی در دسترس است

اسکرین شات